logo
โปรโมชั่นเวชสำอางประวัติแพทย์

เพิ่มเพื่อน

เงื่อนไขการใช้งาน

breadcrumb

นโยบายความเป็นส่วนตัว

จุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท หมอวัชระ - หมอปิยะพร จำกัด ( DOCTORWATCHARA - DOCTORPIYAPORN CO.,LTD. ) มีเพื่อให้เป็นที่เข้าใจและทราบโดยทั่วกันว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและมีความประสงค์ที่จะปกป้อง ความเป็นส่วนตัว รวมถึงรักษาสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความเป็นเจ้าของข้อมูล และเพื่อทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางปฏิบัติที่ชัดแจ้งที่พึงใช้กับบุคคลทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นภายใต้เว็บไซต์ (www.piyapornclinic.com)


บริษัทฯ ยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่ถูกเก็บและรวบรวมขึ้นอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการค้าขายสินค้า และ/หรือ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ (www.piyapornclinic.com) แห่งนี้ จะถูกจัดเก็บ ถูกนำไปใช้ และ/หรือถูกเผยแพร่ (หากมี) เพียงเท่าที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามและ/หรือภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นในแต่ละกาล แต่ละกิจกรรมเท่าที่ถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ และ/หรือเพื่อให้กิจกรรมที่นำเสนอเสร็จสำเร็จ สมบูรณ์ตามกฏหมายทุกประการ อาทิ การส่งต่อ การโอนย้ายข้อมูล (ถ้ามี) จะกระทำภายใต้กรอบแห่งความจำเป็นเพื่อให้กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นนั้นสำเร็จลุล่วงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและเพื่อประโยชน์ในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องมีความแน่ใจและให้ความมั่นใจเสนอว่า ก่อนที่จะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดแจ้งและแท้จริง


แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องมีความแน่ใจและให้ความมั่นใจเสมอว่า ก่อนที่จะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดแจ้งและแท้จริง โดยวิธีการที่ซึ่งจะได้มาซึ่งความยินยอมนี้ต้องมีพฤติการณ์โปร่งใสและไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการบังคับหรือกึ่งบังคับการตัดสินใจของเจ้าของข้อมูล รวมถึงไม่เป็นการหลอกลวงเจ้าของข้อมูล ผู้ซื้อสินค้า ผู้บริโภค ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้หลงเชื่อหรือสำคัญผิดในสาระสำคัญ และต้องเป็นวิธีการที่อิสระ เข้าใจง่าย สะดวก เหมาะสม และเป็นการตัดสินใจที่เป็นไปได้บนเว็บไซต์


สิ่งที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบาย มีดังต่อไปนี้

 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่านและวิธีจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
 4. บันทึกข้อมูลการใช้งานและ เว็บไซต์ปิยะพรคลินิก
 5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 6. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 7. การจัดเก็บและ/หรือการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 9. ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 10. การเปลี่ยนแปลงประกาศของเรา ผู้ควบคุมข้อมูลและบุคคลติดต่อ

1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ที่บริษัทฯ อาจมีการจัดเก็บ ผ่านวิธีต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์ และ/หรือ ออฟไลน์ ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง (กรุณาดูข้อ 2) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้: เว็บไซต์ของ www.piyapornclinic.com เว็บไซต์ที่สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้โดเมน/URLs ของบริษัทฯ และมินิไซต์ที่บริษัทฯดำเนินการบนเครือข่ายออนไลน์ของบุคคลที่สาม เช่น Facebook (“เว็บไซต์”)


เว็บไซต์สำหรับมือถือ/แอพพลิเคชั่นของ www.piyapornclinic.com เว็บไซต์สำหรับมือถือ/แอพพลิเคชั่นที่สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งดำเนินการโดยหรือสำหรับใช้บนแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน


อีเมล เนื้อหาและข้อความอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ การมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ใช้และ www.piyapornclinic.com CES การติดต่อสื่อสารกับศูนย์บริการด้านการสร้างความผูกพันของผู้บริโภค (“CES”) ของเรา


แบบฟอร์มการลงทะเบียนแบบออฟไลน์ การลงทะเบียนรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือดิจิตอลและรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเราจัดเก็บผ่านพัสดุไปรษณีย์ การสาธิตการใช้สินค้า ณ จุดขาย การประกวด และการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นต้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางการโฆษณา การมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของเรา (เช่น ถ้าผู้ใช้เว็บไซต์มีปฏิสัมพันธ์กับหนึ่งในโฆษณาของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวอันเป็นผลมาจากอัลกอลิทึมส์ของระบบคอมพิวเตอร์)


ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook, Google) การวิจัยทางการตลาด (ถ้าไม่ได้แสดงความเห็นแบบไม่ระบุตัวตน) ผู้รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม คู่ค้าด้านการส่งเสริมการขายของ www.piyapornclinic.com แหล่งข้อมูลสาธารณะ


2. วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับ www.piyapornclinic.com ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแบบออนไลน์ ออฟไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ จากท่าน ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง


ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลใดๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้เคยให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ไว้แล้วเพื่อการที่บริษัทฯจะสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลได้ในคราวต่อๆ ไป เช่น วันเดือนปีเกิด อายุหรือระดับอายุ เพศ ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ บัญชีผู้ใช้/ที่อยู่อีเมล และ/หรือ คำถามคำตอบด้านความปลอดภัย รายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมหรือหมายเลขโทรศัพท์


ข้อมูลผู้ใช้และความสนใจ

ข้อมูลใดๆ ที่อธิบายคุณลักษณะของผู้ใช้หรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของท่าน เช่น สินค้าที่ชื่นชอบ งานอดิเรกและความสนใจ และข้อมูลทางครอบครัวหรือวิถีชีวิตของท่าน


ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นใดที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โปรโตคอล (IP) ที่ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านกับอินเทอร์เน็ต ชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดและเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ www.piyapornclinic.com ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะประกอบด้วยรายละเอียดประจำอุปกรณ์ บัญชีผู้ใช้โฆษณา ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลอื่นใดที่คล้ายคลึงกันของอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อได้รับอนุญาต


ข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์/การติดต่อสื่อสาร

เมื่อท่านใช้และมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือจดหมายข่าวของบริษัทฯ โดยระบบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สามารถถอด วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลิงค์ที่ท่านคลิก เพจหรือเนื้อหาและระยะเวลาที่ท่านอ่าน และข้อมูล และสถิติอื่นใด ที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่าน เช่น จำนวนครั้งของการตอบสนองต่อเนื้อหา ความผิดพลาดของการดาวน์โหลดและระยะเวลาในการเยี่ยมชมเพจต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บโดยการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ และ เว็บไซต์ปิยะพรคลินิก และจะถูกจัดเก็บผ่านการใช้กลไกการติดตามผลของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์ และการโฆษณา ท่านมีสิทธิปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูข้อ 4


การวิจัยทางการตลาดและความเห็นของผู้บริโภค

ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลเปิดเผยแก่บริษัทฯ โดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการของเรา


เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภค

เนื้อหาใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเองและเปิดเผยโดยผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือ เจ้าของข้อมูล บนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามหรือโดยการอัพโหลดเองโดย ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือ เจ้าของข้อมูล ในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ รวมถึงการใช้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามแอพพลิเคชั่น เช่น Facebook เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ เนื้อหาส่วนบุคคลหรือสื่อหรือเนื้อหาอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เมื่อได้รับอนุญาต บริษัทฯ จะจัดเก็บและเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ ผู้บริโภคหรือเจ้าของข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการประกวดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ คุณลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม


ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม

ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล บนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook) และข้อมูลของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลที่อนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเปิดเผยต่อบริษัทฯ เช่น ข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด เมืองที่อยู่ปัจจุบัน รูปโปรไฟล์ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รายชื่อเพื่อน เป็นต้น) และข้อมูลเพิ่มเติมหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลอนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเปิดเผย บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลโปรไฟล์ของท่านบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (หรือส่วนใดๆ ของข้อมูลดังกล่าว) ทุกครั้งที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลดาวน์โหลดหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บแอพพลิเคชั่นของ www.piyapornclinic.com บน เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook ทุกครั้งที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลใช้ฟังก์ชั่นบนเครือข่ายสังคมซึ่งใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ของ www.piyapornclinic.com (เช่น Facebook Connect) หรือทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์ผ่าน เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลจากเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามถูกจัดเก็บโดย www.piyapornclinic.com หรือการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อมูลบนเครือข่ายสังคม กรุณาศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลใดๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือข้อมูลที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เช่น ข้อมูลบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต (ชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร วันหมดอายุ เป็นต้น) หรือรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ (ถ้ามี) ในกรณีใดก็ตาม เราหรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของเรา จะจัดการกับข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลทางการเงินด้วยวิธีการที่เป็นไป ตามกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย เช่น PCI DSS


การโทรติดต่อศูนย์บริการด้านการสร้างความผูกพันของผู้บริโภค

การติดต่อสื่อสารกับ CES อาจถูกบันทึกหรือฟังตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความจำเป็นด้านการปฏิบัติงานในท้องถิ่น (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหรือการฝึกอบรม) รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรที่ใช้ชำระเงินจะไม่ถูกบันทึก ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล จะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการบันทึกดังกล่าวขณะเริ่มต้นการสนทนา เมื่อกฎหมายกำหนดไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทฯ จะไม่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในระหว่างการประกอบกิจการตามปกติของบริษัทฯ เมื่อจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ จะขอรับความยินยอมอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจากผู้ใช้ ผู้บริโภค


3. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก/คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล

บริษัทฯ จะไม่เรียกร้องหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าบริษัทฯ พบว่าเราได้จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้เจตนาเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออกจากบันทึกของเราทันที อย่างไรก็ตาม www.piyapornclinic.com อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยตรง และเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว


บริษัทฯ จะไม่เรียกร้องหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล ถ้าบริษัทฯพบว่าได้จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจากคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาลโดยไม่ได้เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล ออกจากบันทึกของเราทันที อย่างไรก็ตาม www.piyapornclinic.com อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล จากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์โดยตรง


4. คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน บันทึกข้อมูลการใช้งานและ เว็บไซต์ปิยะพรคลินิก

คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

กรุณาดูประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทฯ นำมาใช้ และวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ นำมาใช้


บันทึกข้อมูลการใช้งาน

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของบันทึกข้อมูลการใช้งานที่บันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดทำโดยอัตโนมัติและช่วยให้สามารถแก้ไขข้อขัดข้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพและรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของบริษัทฯ


เว็บไซต์ปิยะพรคลินิก

คือ เว็บเพจหรือในอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งต่อข้อมูลกลับมาที่บริษัทฯ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บผ่าน เว็บไซต์ปิยะพรคลินิก ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลตอบสนองต่อแคมเปญทางอีเมล (เช่น เวลาที่เปิดอีเมล ลิงค์ที่ท่านคลิกในอีเมล เป็นต้น) เราจะใช้ เว็บไซต์ปิยะพรคลินิก บนเว็บไซต์ของเราหรือ ในอีเมลที่เราส่งถึงผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล บริษัทฯ ใช้ข้อมูล เว็บไซต์ปิยะพรคลินิก เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรายงานข้อมูลการใช้เว็บไซต์ การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การตรวจสอบและการรายงานทางอีเมลและการทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค


5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

ข้อความดังต่อไปนี้จะอธิบายวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และประเภทต่างๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์การใช้งาน ทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกราย


บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

เพื่อให้เป็นไปตามกิจกรรมการให้บริการที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นบนออนไลน์ แก่ผู้ใช้ ผู้บริโภคหรือเจ้าของข้อมูล รวมถึงการตอบข้อสงสัยของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลบางประการ และข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลของข้อสงสัยของท่าน (เช่น สถานะของการสั่งซื้อ ประเด็นทางเทคนิค คำถาม/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า คำถามทั่วไป เป็นต้น)


เหตุผลของบริษัทฯ

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา
 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
 • มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

การประกวด การตลาดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล (ถ้าจำเป็น) บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแก่ท่าน (เช่น การติดต่อสื่อสารทางการตลาดหรือแคมเปญหรือการส่งเสริมการขาย) ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านวิธีการต่างๆ เช่น อีเมล โฆษณา SMS การติดต่อทางโทรศัพท์และพัสดุไปรษณีย์ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต แคมเปญและการส่งเสริมการขายบางประการของเราจะถูกดำเนินการบน เว็บไซต์และ/หรือเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวเป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งหมายความว่าเจ้าของข้อมูลสามารถปฏิเสธ หรือเพิกถอนความยินยอมได้เมื่อมีความต้องการ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับเปลี่ยนการเลือกของท่านเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด กรุณาดูข้อ 9 และข้อ 10 ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ กรุณาดูกฎระเบียบอย่างเป็นทางการหรือรายละเอียดที่ประกาศไว้พร้อมกับการประกวดและการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ